Home (research.kb.nl)
(research.kb.nl)
KB-INFORMATIE-ARCHITECTUUR KB-website
[bijgewerkt: 2008-01-08] reageer !   


Informatie-architectuur  Informatie-architectuur
    Informatieplan  Informatieplan
    IDM-architectuur  IDM-architectuur
    Gegevensarchitectuur  Gegevensarchitectuur
    Servicesarchitectuur  Servicesarchitectuur    DRIVER II-project  DRIVER II-project

Informatie-architectuur

Informatie is digitaal. De moderne informatiesamenleving speelt zich in belangrijke mate op Internet, het World Wide Web af. De aanbodsgerichte structuur van het web is geevolueerd naar een interactief web. En de volgende generatie, vaak het semantisch web genoemd, staat er inmiddels aan te komen. De KB wil vanuit haar taak om de interactie tussen informatie en gebruiker daarvan optimaal te fasciliteren voorop lopen in de internetontwikkelen. Een flexibele en up-to-date infrastructuur is daarvoor noodzakelijke voorwaarde. Om de strategie voor de informatiedienstverlening voor de komende jaren uit te werken is in 2007 voor het eerst een Informatieplan  Informatieplan geschreven, dat voortaan jaarlijks wordt geactualiseerd

Sinds 2005 is de KB druk bezig geweest haar informatie-infrastructuur te vernieuwen. Dit gebeurt op basis van een open, flexibele en schaalbare informatie-architectuur. In de architectuur worden drie onderdelen onderscheiden:

  • Identitie-Managementarchitectuur (IDM) IDM-architectuur
  • Gegevensarchitectuur (GA) Gegevensarchitectuur
  • Servicesarchitectuur (SA) Servicesarchitectuur

Identitie-Managementarchitectuur
De IDM-infrastructuur dient er voor om waar gewenst gegevens over gebruikers veilig en volgens privacyregels te kunnen vastleggen, zodat het daarmee mogelijk wordt de dienstverlening voor de klanten meer op hun persoonlijke wensen en profielen af te stemmen. Tevens worden daarmee klanten zo min mogelijk lastig gevallen met vragen naar hun wachtwoorden en bevoegdheden en wordt de toegang tot de informatiesystemen waar nodig beschermd. De basisinfrastructuur voor IDM is in 2007 operationeel geworden. Ze is nu in gebruik voor o.a. selfservice (ook op afstand) en voor toegang tot de leeszalen van de KB.
Aan de webpagina's met informatie over de IDM-architectuur wordt gewerkt.
Informatie voor klanten is te vinden op de KB-website KB-pas.
top

Gegevensarchitectuur
De gegevensarchitectuur omvatten de datamodellen, standaarden, protocollen, databases, software en indexen om de data van de KB op te slaan en te ontsluiten voor gebruik door het publiek en door andere instellingen. De architectuur biedt de basis voor de dienstverlening door de KB zelf, maar maakt het tevens voor derden (waaronder ook individuele gebruikers) mogelijk om in hun dienstverlening data van de KB te integreren met eigen of andere data. Het gaat daarbij om zowel metadata als om full-textdata en gedigitaliseerde objecten. De gegevensinfrastructuur is sinds de zomer van 2007 operationeel. Inmiddels zijn de grotere diensten van de KB beschikbaar via de vernieuwde infrastructuur en wordt gewerkt aan de migratie en vernieuwing van de resterende diensten. De uitdaging voor de komende jaren ligt in het vernieuwen van de dienstverlening op basis van de nieuwe infrastructuur. Hierbij zijn interactiviteit, gebruikersparticipatie en fullfilment de kernwoorden. Informatie over de nieuwe KB-gegevensarchitectuur is te vinden op deze website KB-Gegevensarchitectuur.
top

Servicesarchitectuur
De gestandaardiseerde gegevensarchitectuur biedt optimale mogelijkheden voor het maken van nieuwe vormen van dienstverlening voor het publiek, maar biedt ook ongekende mogelijkheden om allerlei soorten functionaliteit te hergebruiken voor diverse diensten en verzamelingen. Services in die zin zijn relatief zelfstandige, grotere of kleinere stukjes software die op basis van gestandaardiseerde input, gestandaardiseerde output leveren, die ook weer verder gebruikt kan worden. Vertaalservices zijn hier voorbeelden van, maar ook bestelservices, leenservices etc. Belangrijk is dat gewerkt wordt aan de standaardisatie van de communicatie met deze services en aan de standaardisatie van de beschrijving van deze services. Pas dan is het mogelijk dat zonder veel kennis van de interne werking van deze services ze op internet door verschillende partijen (waaronder ook individuen) kunnen worden ingezet. De KB zal de komende twee jaar verder werken aan de ontwikkeling en de inzet van deze services, alleen of in samenwerking met anderen. Bovenal zal worden meegewerkt aan de standaardisatie van de servicesarchitectuur. Dit zal gebeuren binnen het Europese eContentproject TELplus. Informatie over TELplus-project is te vinden op de website van The European Library TELplus-project, met name in het werkpakket 4 ('Integrating services with The European Library portal') PELplus werkplan.
top

Contact:
Paul Doorenbosch
Hoofd HRD-Product- en Dienstontwikkeling
Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407, NL-2509 LK Den Haag
T: +31 70 3140161
E: paul.doorenbosch@kb.nl